Tag

คำที่มักอ่านผิด

7
Dec
2017
0

prelude , determine , undermine อ่านว่าอะไรกันแน่ ?

คำที่มักอ่านผิด prelude , determine , undermine prelude คำนี้คนมักอ่านผิดว่า พรีหลูด จริงๆต้องออกเสียงว่า เพรล-หลูด /ˈprelˌ(y)o͞od/ ค่ะ prelude แปลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนำร่องก่อนที่อีกสิ่งหนึ่งจะเกิด เช่น Love is a prelude to...
Read More