Month

January 2018

10
Jan
2018
0

ว่าด้วยคำว่า fine

วันก่อนเจ้าของเพจเล่าว่า ในชีวิตของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจริงๆที่เจ้าของเพจเคยเจอมา แทบจะไม่มีใครตอบคำถาม How are you? ว่า I’m fine, thank you. เลย