5
Feb
2017
0
อักษรย่อ คำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล

อักษรย่อ คำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล

รวมอักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บันทึกทั่วๆไปในโรงพยาบาล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ทำข้อสอบแข่งขันในตำแหน่งงานต่างๆของโรงพยาบาลได้ครับ ลองอ่านทำความเข้าใจกันดูครับ

CC ย่อมาจาก Chief Complaint : ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล

PI ย่อมาจาก Present illness : ประวัติปัจจุบัน

PH ย่อมาจาก Past history : ประวัติอดีต

FH ย่อมาจาก Family history : โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว

SH ย่อมาจาก Social history : ภาวะสังคมผู้ป่วย, อาชีพ, ความรับผิดชอบของงานหรือลักษณะ

ROS ย่อมาจาก Review of system : การเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไป ไล่ถามตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบทั่วไป ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯ

HPI ย่อมาจาก History of present illness : ประวัติปัจจุบันในเรื่องอาการ, ปัญหา

PMH ย่อมาจาก Past medical history : ประวัติอดีตของการรักษา, รายละเอียดการแพทย์,การผ่าตัดในอดีต หรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน

PE ย่อมาจาก Physical Examination : การตรวจร่างกาย

BW ย่อมาจาก Body Weight : น้ำหนัก

HT ย่อมาจาก Height : ส่วนสูง

U/D ย่อมาจาก Underlying disease : โรคประจำตัว

BP ย่อมาจาก Blood Pressure : ความดันโลหิต

RR ย่อมาจาก Respiratory Rate : อัตราการหายใจ

PR ย่อมาจาก Pulse Rate : อัตราชีพจร

T ย่อมาจาก Temperature : อุณหภูมิ

GA ย่อมาจาก General Appearance : ลักษณะภายนอกทั่วไป

HEENT ย่อมาจาก Head Ear Eye Nose Throat : ศรีษะ หู ตา จมูก คอ

Abd ย่อมาจาก Abdomen : ช่องท้อง

Ext ย่อมาจาก Extremity : ระยางค์(แขน ขา)

Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion : เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้

IVF ย่อมาจาก Intravenous Fluid : สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

V/S ย่อมาจาก Vital sign : สัญญาณชีพ

I/O ย่อมาจาก Intake/Outtake : ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน

N/S ย่อมาจาก Neurosign : สัญญาณชีพทางระบบประสาท

GCS ย่อมาจาก Glas glow coma score : คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท

AWS ย่อมาจาก Alcohol Withdrawal score : การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์

IMP ย่อมาจาก Impression : การวินิจฉัยแรกรับ

Dx ย่อมาจาก Diagnosis : การวินิจฉัยโรค

Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis : การวินิจฉัยแยกโรค

Tx ย่อมาจาก Treatment : การรักษา

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร

Leave a Reply