9
Jan
2017
0
การใช้ do , does ในภาษาอังกฤษ

การใช้ do , does ในภาษาอังกฤษ

Do และ Does มีหลักการใช้คือ ถ้าเป็นกริยาสำคัญหรือกริยาแท้ในประโยค จะมีความหายว่า ” ทำ ” ต้องแยกใช้ไปตามประธานของประโยคให้ถูก ดังต่อไปนี้

ประธานเอกพจน์ He,She,it ใช้ Does ตัวอย่าง เช่น

ประโยค : He does his work.
คำแปล : เขาทำงานของเขา

ประโยค : She does her home work.
คำแปล : เธอทำการบ้านของเธอ

 

ประธานพหูพจน์ I,You,We,Ther ใช้ Do ตัวอย่าง เช่น

ประโยค : We do our work.
คำแปล : พวกเราทำงานของพวกเรา

ประโยค : They do their homework.
คำแปล : พวกเขาทำการบ้านของพวกเขา


สำรับในกรณีที่ Do,Does เป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามและปฏิเสธ ที่มีกริยาแท้อยู่แล้วในประโยค และประโยคนั้นไม่มี Verb to be (is, am, are) ในบริบทของประโยค กรณีนี้ Do,Does จะไม่มีความหมาย เป็นเพียงกริยาช่วยเท่านั้น สรุปง่ายๆ คือ เมื่อ Verb to be ไม่มีเอา Verb to do มาช่วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ประโยคบอกเล่า : They buy a car.
คำแปล : พวกเขาซื้อรถยนต์

ประโยคปฏิเสธ: They do not buy a car.
คำแปล : พวกเขาไม่ซื้อรถยนต์

ประโยคคำถาม: Do they buy a car.
คำแปล : พวกเขาจะซื้อรถไหม?

ข้อสังเกต :
Does ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ He, She, It
Do ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ I. You, We, They

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำว่า clock | watch | timepiece ต่างกันอย่างไร?

Leave a Reply