11
Jan
2017
0
การถามเส้นทางรถประจำทาง ในภาษาอังกฤษ

การถามเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอนำเสนอประโยคบทสนทนาที่ใช้ในการถามเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ในกรณีที่เราไม่ทราบเส้นทางก็สามารถที่จะสอบถามเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เดินผ่านไปมาได้ ซึ่งเป็นประโยคง่ายๆ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ

A (ผู้ถามเส้นทาง) : Excuse me. How can I get to … (บอกสถานที่)…?

คำแปล : ขอโทษครับ ผมจะไป … (บอกสถานที่) …. ได้ยังไง?

B (ผู้บอกเส้นทาง) : Take a number 8 bus. That’ll take you pass … (บอกสถานที่) and then you get off at … (บอกสถานที่)

คำแปล : ไปรถประจำทางเบอร์ 8 ก็จะผ่าน …( สถานที่) จากนั้นลงรถที่ …. (บอกสถานที่)

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำว่า clock | watch | timepiece ต่างกันอย่างไร?

Leave a Reply