25
Jul
2017
0
ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับขอให้คนพูดซ้ำ (กรณีเราฟังไม่ชัด)

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับขอให้คนพูดซ้ำ (กรณีเราฟังไม่ชัด)

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับขอให้คนพูดซ้ำ หากเราฟังไม่ชัด

  • Sorry? = ขอโทษนะ อะไรนะ
  • I’m sorry? = ขอโทษนะ อะไรนะ
  • Pardon? = ขอโทษนะ อะไรนะ
  • Come again? = พูดอีกทีซิ <– ความหมายต่างไปนิดหนึ่งนะคะ
  • Excuse me? = ขอโทษนะ อะไรนะ

ประโยคด้านบนที่ยกมานี้นะคะ สั้น ง่าย ใช้ได้จริง ใช้ได้ปกติ เป็นภาษาพูดนะคะ และต้องจบด้วยเสียงสูง เพราะเป็นคำถามค่ะ

  • ไม่จำเป็นว่าเราต้องไปอธิบาย ว่าขอโทษนะเราไม่ได้ยิน เราฟังไม่ชัดนะคะ แต่ถ้าอยากพูดเสริมหน่อย ก็พูดประโยคนี้ได้ค่ะ I didn’t quite catch it. แปลว่าฉันฟังไม่ทัน ตะกี้ไม่เก็ต เช่น Come again? I didn’t quite catch it. จงว่ามาอีกทีซิ ตะกี้ฉันฟังไม่ทัน เป็นต้นค่ะ

credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
คำที่มักอ่านผิด
prelude , determine , undermine อ่านว่าอะไรกันแน่ ?
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ต่างๆที่แปลว่าห้องน้ำ ห้องส้วม ในภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษวันละคำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ การใช้ advice กับ advise

Leave a Reply