6
Jul
2017
0
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิเสธไม่รับของ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิเสธไม่รับของ

เวลาที่ใครให้ของอะไรเรา และเราไม่ต้องการรับ เราสามารถตอบได้สั้นๆ ง่ายๆว่า No, thank you. นะคะ ไม่ต้องคิดมากค่ะ พูดตรงๆเลยดีกว่ารับอย่างไม่เต็มใจแล้วเข้าใจผิดในระยะยาวนะ

ในกรณีที่เราอาจจะรับไม่ได้จริงๆ อาจจะด้วยจรรยาบรรณ เพราะผู้ให้ก็อาจจะให้เพราะติดสินบน หวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง เราสามารถใช้ประโยคว่า Thank you, but I cannot accept that. ขอบคุณ แต่ฉันรับมันไว้ไม่ได้ หรือ Thank you, but you know I cannot accept that. ขอบคุณ แต่คุณก็ทราบดีว่าฉันไม่สามารถรับมันไว้ได้ ก็ได้ค่ะ

หรือในกรณีที่มันแพงเกินไป เรารับไม่ได้ ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราอาจใช้ประโยคเหล่านี้ได้ค่ะ >>Thank you, but that’s too much. ขอบคุณ แต่นั่นมันมากเกินไป >> I appreciate your kind gesture, but I cannot accept it. ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจในสิ่งที่คุณพยายามทำให้ แต่ฉันรับมันไว้ไม่ได้


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

ประโยคต่างๆที่ใช้ในการขอบคุณภาษาอังกฤษ (Thank You)
ประโยคต่างๆที่ใช้ในการขอบคุณ ภาษาอังกฤษ (Thank You)
คำศัพท์แนวเพลงภาษาอังกฤษ
คำศัพท์แนวเพลงภาษาอังกฤษ (Type of Music) พร้อมคำอ่านและคำแปล
ประโยคให้กําลังใจภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล
ประโยคให้กําลังใจภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล
ไม่เป็นไร ภาษาอังกฤษ
ไม่เป็นไรภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร ?

Leave a Reply