10
Jan
2017
0
ประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประกอบ

ประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประกอบ

ในภาษาไทยประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า “ไม่” อยู่ในประโยค ส่วนประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษนั้นจะมีคำว่า ” Not ” อยู่ในประโยค รูปแบบประโยคจะเป็น ดังนี้

ประธาน (Subject) + กริยาช่วย (Verb to be ) + not + กริยาส่วนอื่น ๆ

ถ้าเป็นประโยคเดิม มี Verb to be หรือ กริยาช่วยตัวอื่น เช่น Can, will ฯลฯ อยู่แล้ว ให้ใส่ not อยู่หลัง Verb to be หรือ กริยาช่วยเหล่านั้นได้เลย

แต่ถ้าไม่มี Verb to be หรือ กริยาช่วยตัวอื่นใด จะต้องนำ do หรือ does มาช่วยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ

และเมื่อพูดประโยคปฏิเสธโดยใช้กริยาช่วยเหล่านี้ มักจะพูดแบบย่อคำ เช่น Can not จะพูดว่า can’t , Will not จะพูดว่า won’t และ do not จะพูดว่า don’t

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

ประโยคบอกเล่า : I like it. /ฉันชอบมัน
ประโยคปฏิเสธ : I don’t like it. /ฉันไม่ชอบมัน

ประโยคบอกเล่า : It is expensive. / มันแพง
ประโยคปฏิเสธ : It is not expensive. / มันไม่แพง

ประโยคบอกเล่า : The price will come down. / ราคาจะตกลง
ประโยคปฏิเสธ : The price won’t will come down. / ราคาจะไม่ตกลง

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำว่า clock | watch | timepiece ต่างกันอย่างไร?

Leave a Reply