16
Jul
2017
0
การกล่าวคำอำลาในภาษาอังกฤษ

การกล่าวคำอำลาในภาษาอังกฤษ

หลังจากทักทายสนทนาไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันแล้ว ก็ต้องมีการลาจากกัน ซึ่งคำที่ใช้ในการลาจากกันนั้นมีมากมาย แล้วแต่ว่า ใครจะจำไปได้ได้หลากหลายมากกว่ากัน ตัวอย่าง เช่น

ประโยคภาษาอังกฤษ

  • Goodbye (กุด บาย) หมายถึง ไปละนะ ค่อนข้างเป็นทางการคือ คู่สนทนายังไม่สนิทสนมกันมาก เวลาตอบใช้คำว่า Goodbye เช่นเดียวกัน
  • Bye-bye (บ๊าย บาย) หมายถึง ไปละนะเหมือนกัน ใช้กับคนสนิทคุ้นเคยกัน เวลาตอบใช้คำว่า Bye-bye เช่นเดียวกัน
  • See you later. (ซี ยู เลท เทอร์ ) หมายถึง แล้วค่อยพบกันอีก ใช้ทั่วไป เวลาตอบใช้คำว่า See you later. หรือ See you.
  • See you again. (ซี ยู อเกน ) หมายถึง แล้วค่อยพบกันอีก ใช้ทั่วไป เวลาตอบใช้คำว่า See you later. หรือ See you. เช่นเดียวกัน

ถ้าเป็นการลากันขณะกำลังจะออกเดินทางไปไหน ใช้วลีต่อไปนี้

  • Have a nice trip. (แฮฟ อะ ไนซ์ ทริป)หมายถึง ขอให้เดินทางให้สนุก หรือขอให้สนุกกับการเดินทาง เวลาตอบใช้ประโยค Thank you, I will. (แธง คิว ไอวิล) หมายถึง ขอบคุณ ขอให้สมพรปาก

ถ้าลากันขณะเตรียมเดินทางโดยทางเรือ ใช้วลีต่อไปนี้

  • Bon Voyage. (บอง โว ยาจ) หมายถึง ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย เวลาตอบใช้ประโยค Thank you, I will. (แธง คิว ไอวิล) หมายถึงขอบคุณขอให้สมพปาก

ถ้าลากันขณะเตรียมเดินทางโดยเครื่องบิน ใช้วลีต่อไปนี้

  • Have a nice flight. (แฮฟ อะ ไนซ์ ไฟลท์) หมายถึง ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย

เครดิต : อ.วิทูล เหล่าทอง

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร

Leave a Reply