Tag

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

16
Dec
2016
0

ชื่อเดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน + ตัวย่อ และการอ่านออกเสียง

รายชื่อเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน พร้อมอักษรย่อ และคำอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง : 1. เดือน มกราคม : (ตัวย่อ คือ Jan.) 2. เดือน กุมภาพันธ์ : (ตัวย่อ คือ Feb.)
16
Dec
2016
0

ทำไมต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ?

ในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะโลกเราทุกวันนี้นับวันก็ยิ่งไร้พรหมแดน และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันต้องมีภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
1 8 9 10