4
Jul
2017
0
ภาษาอังกฤษวันละคํา every day เขียนและใช้ให้ถูกต้อง !

every day เขียนและใช้ให้ถูกต้อง !

day อ่านว่า เดย์ แปลว่า วัน

every day แปลว่า ทุกวัน มีเว้นวรรคระหว่าง every และ day เสมอ

เช่น I go to work every day. ฉันไปทำงานทุกวัน และถ้าใช้ everyday (ไม่มีเว้นวรรค) ในความหมายนี้ถือว่าเขียนผิด ❌ ตรงนี้ขอให้ระวัง เจ้าของเพจเห็นคนเขียนผิดประจำ ไปทำป้ายใหญ่ร้านค้า บอกว่าเปิดทุกวัน ดันเขียนเป็น open everyday เขียนผิดตัวเบ้อเร่อแบบนี้ก็เห็นมาแล้วค่ะ เสียดายตังค์แทนเลยค่ะ

everyday (เขียนติดกัน) เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เป็นปกติ เรื่อยๆ ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจ ของธรรมดา เช่น I’m wearing my everyday shoes. ฉันใส่รองเท้าคู่ที่ฉันใส่ประจำ

every other day แปลว่า วันเว้นวัน เช่น I exercise every other day. ฉันออกกำลังกายวันเว้นวัน

the other day แปลว่า เมื่อวันก่อน เช่น I saw him at the market the other day. ฉันเจอเขาวันก่อนที่ตลาด

these days แปลว่า สมัยนี้ หรือ ยุคนี้ เช่น I don’t understand kids these days. ฉันไม่เข้าใจเด็กสมัยนี้

 

credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ว่าด้วยคำว่า fine
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
คำที่มักอ่านผิด
prelude , determine , undermine อ่านว่าอะไรกันแน่ ?
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ต่างๆที่แปลว่าห้องน้ำ ห้องส้วม ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply